Thủ tục để chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất

– Bốn là, chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cùng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời, trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 
Khoản 1 và khoản 3 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 (Luật Đất đai) quy định, người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng khi có các điều kiện sau:
 
– Thứ nhất: có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
– Thứ hai: đất không có tranh chấp.
 
– Thứ ba: quyền sử dụng đất